Cụm Hà Nội – Top 100 sinh viên tham gia vòng Star Wars năm 2017

371

Xin chúc mừng 100 bạn sinh viên đã lọt vào vòng Star Wars tại cụm Hà Nội.

STT MSSV TÊN TRƯỜNG
1 15100327 Nguyễn Thị Thu Hiền Khoa Y dược – ĐH Quốc Gia Hà Nội
2 15100037 Nguyễn Thanh Thủy Khoa Y dược – ĐH Quốc Gia Hà Nội
3 17040088 Đỗ Thị Lan  Anh Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Quốc Gia Hà Nội
4 15100045 Nguyễn Thị Thùy Khoa Y dược – ĐH Quốc Gia Hà Nội
5 1411110239 Nguyễn Phương Hoa Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội
6 1611110639 Dương Hồng Vân Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội
7 16040523 Phạm Thùy Dung Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Quốc Gia Hà Nội
8 17071109 Nguyễn Thùy Linh Khoa Quốc tế – ĐH Quốc Gia Hà Nội
9 1413330006 Nguyễn Vân Anh Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội
10 17040555 Bùi Thị Lan Phương Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Quốc Gia Hà Nội
11 1716610016 Lê Tấn  Đô Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội
12 17040210 Nguyễn Nhật Lan Hương Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Quốc Gia Hà Nội
13 15040240 Lê Bùi Chi Mai Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Quốc Gia Hà Nội
14 1617710062 Hoàng Đông  Hoan Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội
15 17000766 Nguyễn Tiến Thịnh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc Gia Hà Nội
16 17040164 Vũ Nhất Nhất Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Quốc Gia Hà Nội
17 15100323 Nguyễn Quang  Anh Khoa Y dược – ĐH Quốc Gia Hà Nội
18 17100002 Nguyễn Phương Anh Khoa Y dược – ĐH Quốc Gia Hà Nội
19 15100334 Ngô Hà Linh Trang Khoa Y dược – ĐH Quốc Gia Hà Nội
20 15100240 Đinh Hoàng Giang Khoa Y dược – ĐH Quốc Gia Hà Nội
21 17040010 Nguyễn Thị Thu Hằng Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Quốc Gia Hà Nội
22 1511110436 Trần Mỹ  Linh Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội
23 1411410072 Nguyễn Thị Hải Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội
24 16042813 Nguyễn Lã Yến Nhi Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Quốc Gia Hà Nội
25 17040321 Nguyễn Thị Giang Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Quốc Gia Hà Nội
26 1512250012 Nguyễn Tiến Dũng Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội
27 15100038 Lê Phương Thảo Khoa Y dược – ĐH Quốc Gia Hà Nội
28 16040158 Đặng Thị Thanh Hoa Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Quốc Gia Hà Nội
29 16040502 Đàm Thái Châu Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Quốc Gia Hà Nội
30 17100033 Chu Quang Huy Khoa Y dược – ĐH Quốc Gia Hà Nội
31 16040147 Nguyễn Minh Hiệp Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Quốc Gia Hà Nội
32 1411410102 Nguyễn Thị Huệ Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội
33 15002768 Nghiêm Xuân Sơn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc Gia Hà Nội
34 1513320002 Trần Hoàng Anh Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội
35 1411110445 Dương Thị Nam Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội
36 16041582 Vũ Thị Hải Vân Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Quốc Gia Hà Nội
37 1711140026 Nguyễn Thị Thái Hà Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội
38 17040604 Đặng Thị Thu Thủy Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Quốc Gia Hà Nội
39 17040483 Nguyễn Thị Thuỳ Dương Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Quốc Gia Hà Nội
40 17041403 Phạm Thanh Thúy Trường Đại học Ngoại ngữ –  ĐH Quốc Gia Hà Nội     
41 15100015 Phạm Hoàng Hải Khoa Y dược – ĐH Quốc Gia Hà Nội
42 17041116 Đỗ Hà Anh Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Quốc Gia Hà Nội
43 1511150082 Pham Vuong  Linh Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội
44 16050938 Dương Nhật Minh Trường Đại học Kinh tế – ĐH Quốc Gia Hà Nội
45 17040568 Nguyễn Thị Ngọc Diệp Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Quốc Gia Hà Nội
46 17040187 Đinh Thị Thùy Dung Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Quốc Gia Hà Nội
47 16040785 Lê Thị Hải Yến Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Quốc Gia Hà Nội
48 17040193 Tống Khánh Linh Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Quốc Gia Hà Nội
49 17041129 Nguyễn Quang Vinh Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Quốc Gia Hà Nội
50 15100229 Lê Hồng Dương Khoa Y dược – ĐH Quốc Gia Hà Nội
51 15040804 Trần Trà My Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Quốc Gia Hà Nội
52 16041530 Hoàng Minh Thúy Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Quốc Gia Hà Nội
53 1512230079 Hồ Nam Thắng Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội
54 1513280020 Lê Nhật Duy Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội
55 16040790 Nguyễn Thị Thảo Vy Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Quốc Gia Hà Nội
56 16000385 Bùi Trung Anh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc Gia Hà Nội
57 17040567 Trần Lan Anh Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Quốc Gia Hà Nội
58 15060247 Nguyễn Thu Hồng Khoa Luật – ĐH Quốc Gia Hà Nội
59 17040486 Dương Thị Thu Hiền Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Quốc Gia Hà Nội
60 17050507 Lê Thị Hằng Nga Trường Đại học Kinh tế – ĐH Quốc Gia Hà Nội
61 17040199 Nguyễn Thị Khánh Hoà Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Quốc Gia Hà Nội
62 1704572 Nguyễn Huy Hoàng Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Quốc Gia Hà Nội
63 16050341 Lê Thị Ngọc Ánh Trường Đại học Kinh tế – ĐH Quốc Gia Hà Nội
64 16040624 Nguyễn Hải Linh Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Quốc Gia Hà Nội
65 1715510100 Đào Thị Minh Ngọc Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội
66 17041124 Vũ Thu Phương Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Quốc Gia Hà Nội
67 17040482 Vũ Thị Hoài An Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Quốc Gia Hà Nội
68 16040685 Nguyễn Hương Thảo Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Quốc Gia Hà Nội
69 15100226 Dương Ngọc Cầm Khoa Y dược – ĐH Quốc Gia Hà Nội
70 1611110051 Nguyễn Vũ Mai Anh Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội
71 16010116 Nguyễn Việt  Hà Trường Đại học Giáo dục – ĐH Quốc Gia Hà Nội
72 16040750 Phan Thị Quỳnh Trang Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Quốc Gia Hà Nội
73 15100322 Mai Hoàng  Anh Khoa Y dược – ĐH Quốc Gia Hà Nội
74 17050132 Nguyễn Thu Hiền Trường Đại học Kinh tế – ĐH Quốc Gia Hà Nội
75 1517710114 Vũ Thảo Phương Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội
76 16040682 Nguyễn Song Tài Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Quốc Gia Hà Nội
77 15100047 Đỗ Hạnh Nguyên Khoa Y dược – ĐH Quốc Gia Hà Nội
78 15100002 Hồ Thị Quỳnh Xuân Khoa Y dược – ĐH Quốc Gia Hà Nội
79 15001034 Trần Minh Hiền Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc Gia Hà Nội
80 16040669 Nguyễn Thảo Nhung Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Quốc Gia Hà Nội
81 17040385 Phạm Thị Phương Nhung Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Quốc Gia Hà Nội
82 1711140076 Trần Quyết Thắng Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội
83 17041405 Trần Thị Mỹ Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Quốc Gia Hà Nội
84 12100103 Phí Thị Tú Anh Khoa Y dược – ĐH Quốc Gia Hà Nội
85 16050496 Phạm Tuấn Minh Tú Trường Đại học Kinh tế – ĐH Quốc Gia Hà Nội
86 16002398 Kiều Thanh Sơn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc Gia Hà Nội
87 17041401 Phạm Việt Bách Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Quốc Gia Hà Nội
88 1512230061 Trần Nhật Minh Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội
89 17040102 Cao Thị Bảo Ngọc Ngọc Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Quốc Gia Hà Nội
90 1413320052 Nguyễn Thị Minh Tâm Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội
91 16040651 Nguyễn Ngọc Hồng Minh Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Quốc Gia Hà Nội
92 16041519 Vương Kim Ngọc Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Quốc Gia Hà Nội
93 1511140026 Nguyễn Khánh  Hà Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội
94 17041404 Vũ Khánh Ngọc Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Quốc Gia Hà Nội
95 17040670 Bùi Thị Anh Thư Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Quốc Gia Hà Nội
96 17041176 Giáp Thị Minh Hằng Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Quốc Gia Hà Nội
97 14002177 Nguyễn Thị Thùy Linh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc Gia Hà Nội
98 15100225 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Khoa Y dược – ĐH Quốc Gia Hà Nội
99 17040196 Lê Thị Phương Anh Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Quốc Gia Hà Nội
100 17040191 Nguyễn Thị Hà Anh Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Quốc Gia Hà Nội

      (Danh sách trên có 100 sinh viên)